lauantai 26. kesäkuuta 2010

Tietotuotanto on välttämätön johtamisen väline

21.5.2010

Nykyaikana ei tarvinne enää perustella sitä, että päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin. Vaasan kokoisissa ja suuremmissa kaupungeissa on tilastotoimistoja tai tilastoinnin ja sen kehittämisen johto on annettu jollekin muulle vastaavalle yksikölle.

Tietotuotannon ja laadunarvioinnin tarkoituksena on huolehtia kaupungin toimintaympäristöä koskevan tiedon seurannasta sekä tuottaa ajankohtaista, luotettavaa ja analysoitua tietoa kaupungin johdon, päätöksenteon ja strategisen suunnittelun tueksi. Lisäksi sen tulee tukea muita yksiköitä tietojen hankinnassa sekä toimia ulkoisia asiakkaita palvelevana tietopalveluyksikkönä. Luonnollisesti linjajohdolla on ensisijainen vastuu omien yksiköittensä toimintaa ja palvelutuotantoa koskevan tilastoinnin ja analysoinnin osalta.

Missä on Vaasan kaupungin tilastotoimisto? Tiedän, että ”tietotuotanto ja tutkimustoiminta” kuuluvat kaupunkisuunnitteluviraston toimenkuvaan. Joitakin kaupunkia koskevia yleisiä tilastoja se tuottaakin. Vuosittain ilmestyy muun muassa pieni taskutilasto. Virasto on tehnyt myös aimo työn PARAS-hankkeen taustatilastojen tuottamisessa. Mutta onko tietotuotannon kehittämiseen ollut riittävästi aikaa tai kiinnostusta, on toinen asia. Johtaako joku kaupungin tietotuotantoa vai onko hallintokunnat jätetty enemmänkin herran huomaan tässä asiassa?

Me päättäjät olemme toistuvasti kokeneet ongelmia Vaasan kaupungin tietotuotannossa. Hankalinta on jos perustilastoinnissa on puutteita. On jopa hallintokuntia, jotka eivät ole toimittaneet toimintalukujaan taulukkomuodossa kaupungin vuosikertomuksiin moneen vuoteen. Jos ne ovat sisällyttäneet toimintalukuja budjetteihin, niin silloinkin varsin niukasti. Tällaisessa tilanteessa minkä tahansa tilastollisten aikasarjojen pyytäminen koetaan helposti ylimääräiseksi työksi. Asiantilaan ei ole muuta lääkettä kuin saada tietotuotanto ja sitä koskeva informointi parempaan kuntoon. Tässä korostuu linjajohdon vastuu.

On myös poikkeus jos Vaasan hallintokunnista saadaan päättäjien tietoon pyytämättä toiminnan seurannan tavanomaisena osana raportteja eri aiheista. Korkeakoulukaupungissa kun eletään, oppilaitosten ja korkeakoulujen opinnäytetyöt, jotka koskevat Vaasan kaupunkia, saattaisivat olla myös päättäjille hyödyllisiä. Olisi hyvä, jos nämä olisi keskitetysti jonnekin koottu tai niitä esiteltäisiin esimerkiksi lautakunnissa.

Päättäjät haluavat olla selvillä hallintokuntiensa palvelutuotannon kehityksestä ja myös verrata kehitystä muihin kuntiin tai valtakunnallisiin keskiarvoihin. Valtakunnallisten tilastojen keruu on ohjeistettu tarkoin määritelmin. On jokaisen kunnan omalla vastuulla, että määritelmiä noudatetaan. Muutoin vertailuilta putoaa pohja pois. On ajan sana, että laadunarviointia on tehtävä lisääntyvästi myös asiakaspalautteen perusteella.

Edellä olen halunnut nostaa Vaasan kaupungin tietotuotannon näkyville. Organisaatiouudistuksen toivottavasti edetessä lähden siitä, että asiaa ei unohdeta.

Ei kommentteja: